Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Założenia ramowe programu zawodowych praktyk studenckich dla kierunku EKONOMIA Uniwersytetu Rzeszowskiego

(dotyczy studiów I stopnia)

Cel praktyki

Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie się studentów z prawidłowościami, zasadami i warunkami funkcjonowania instytucji (przedsiębiorstw), w których ją realizują.

Ramowy zakres praktyki zawodowej

 1. Cele, funkcje, zadania i zasady funkcjonowania jednostki, w której odbywana jest praktyka.
 2. Rodzaj i zakres działalności jednostki, w której odbywana jest praktyka.
 3. Struktura organizacyjna jednostki, w której odbywana jest praktyka.
 4. Majątek jednostki, w której odbywana jest praktyka – jego wartość, struktura i źródła finansowania.
 5. Dokumentacja księgowa i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w jednostce, w której odbywana jest praktyka.
 6. Przychody, koszty, wynik finansowy (dochody, wydatki, budżet) jednostki, w której odbywana jest praktyka.
 7. Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w jednostce, w której odbywana jest praktyka.
 8. Proces planowania w jednostce, w której odbywana jest praktyka.
 9. Współpraca jednostki, w której odbywana jest praktyka z innymi instytucjami (przedsiębiorstwami).
 10. Pozyskiwanie środków finansowych z UE oraz zdolność absorpcyjna w tym zakresie jednostki, w której odbywana jest praktyka.

Z faktu, iż studenci Wydziału Ekonomii mogą odbywać praktyki zawodowe w różnych przedsiębiorstwach, instytucjach, dlatego też każdy student po wybraniu jednostki, w której będzie odbywał praktykę, dostanie szczegółowy program praktyki dedykowany do wybranej jednostki.

Miejsce realizacji praktyki zawodowej

Praktyki można odbywać w różnych jednostkach (przedsiębiorstwach, instytucjach) począwszy od typowego przedsiębiorstwa jak również w spółdzielniach, a także w jednostkach otoczenia firm: urzędy skarbowe, biura rachunkowe, instytucje bankowe, doradcze, statystyczne, agencje (RARR ARiMR, itp.) ZUS, KRUS, PUP, biura maklerskie, urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, marszałkowskie itp.

Wyboru miejsca i terminu praktyki zawodowej dokonuje student w porozumieniu z wybraną przez niego jednostką i Kierownikiem praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomii. Profil działalności jednostki proponowanej przez studenta jako miejsca odbywania praktyki zawodowej winien być zbieżny z specjalnością, na której student studiuje.

Wymagania wobec studenta

Od studenta odbywającego praktykę oczekuje się:

 • zapoznania się z programem praktyki, organizacją pracy oraz regulaminem jednostki, w której odbywana jest praktyka,
 • wykonywania zadań wynikających z programu praktyki oraz poleceń kierownictwa jednostki i opiekuna praktyki,
 • przestrzegania obowiązującego w jednostce regulaminu i dyscypliny pracy, przepisów BHP oraz tajemnicy państwowej i służbowej.

Termin praktyki oraz jej wymiar

Student jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w trakcie przerwy wakacyjnej między IV a V semestrem studiów licencjackich, podczas tzw. ferii letnich (zgodnie z planem studiów).

Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie, przy założeniu 5 dni roboczych w tygodniu i 8 godzin dziennie. Realizacja praktyki nie musi mieć ciągłości czasowej np. student może zrealizować 2 tygodnie praktyki na początku lipca, a pozostałe 2 tygodnie w sierpniu lub wrześniu. Praktyka powinna być zrealizowana w ustalonym terminie, w okresie od 15 czerwca do 30 września.

Student jest zobowiązany do przesłania – najpóźniej do 30 kwietnia danego roku – Kierownikowi praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomii UR, w formie pisemnej (e-mail) terminu, miejsca praktyki (nazwa, adres, osoba reprezentująca organizację), imię i nazwisko opiekuna praktykanta w jednostce, pod kierunkiem którego student będzie odbywał praktykę (zał. 1). Po zaakceptowaniu zaproponowanej jednostki przez Kierownika praktyk, student zostanie e-mailowo poinformowany o tym fakcie oraz dacie i miejscu odbioru „Porozumienia dotyczącego organizacji praktyk programowych” (w 2 egzemplarzach). Jeden egzemplarz tego dokumentu, student jest zobowiązany zwrócić Kierownikowi praktyk zawodowych lub bezpośrednio do Sekcji Praktyk (ul. Pigonia 8, budynek Biblioteki UR, pokój 11), po uzyskaniu podpisu osoby reprezentującej jednostkę, w której będzie odbywał praktykę.

Student może również odbywać praktykę w trakcie trwania semestru IV, przy czym termin realizacji praktyki nie może kolidować z uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych na Uczelni. Wówczas przynajmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki, student składa podanie o wcześniejsze odbycie praktyki do Pani Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Ekonomii UR (zał. 2), a następnie po uzyskaniu zgody przesyła Kierownikowi praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomii UR, w formie pisemnej (e-mail) termin, miejsce praktyki (nazwa, adres, osoba reprezentująca organizację), imię i nazwisko opiekuna praktykanta w jednostce, pod kierunkiem którego student będzie odbywał praktykę (zał. 1). Dokument potwierdzający zgodę Pani Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Ekonomii UR, student przekazuje Kierownikowi praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomii UR. Po zaakceptowaniu zaproponowanej jednostki przez Kierownika praktyk, student zostanie e-mailowo poinformowany o tym fakcie oraz dacie i miejscu odbioru „Porozumienia dotyczącego organizacji praktyk programowych” (w 2 egzemplarzach). Jeden egzemplarz tego dokumentu, student jest zobowiązany zwrócić Kierownikowi praktyk zawodowych lub bezpośrednio do Sekcji Praktyk (ul. Pigonia 8, budynek Biblioteki UR, pokój 11), po uzyskaniu podpisu osoby reprezentującej jednostkę, w której będzie odbywał praktykę.

Student może również odbywać praktykę za granicą, jednakże wówczas jest on zobowiązany przedstawić Koordynatorowi Sekcji Praktyk tzw. promessę od jednostki, w której by odbywał praktykę. Praktykę odbytą za granicą, na podstawie trójstronnego porozumienia, po jej zrealizowaniu zalicza się studentowi na poczet obowiązkowej praktyki określonej programem nauczania. Szczegółowych informacji do tej formy odbywania praktyk udziela Koordynator Sekcji Praktyk mgr Aleksandra Fic (ul. Pigonia 8, budynek Biblioteki UR, pokój 11, tel. 17 872 1400, 17 872 1417)

Student może być zwolniony z odbycia praktyki zawodowej zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego (§24). Może to nastąpić na podstawie dokumentu potwierdzającego wykonywanie pracy zarobkowej lub odbycia stażu (przynajmniej 3-miesięczny okres zatrudnienia lub staż), w tym również za granicą, jeśli charakter tych czynności spełnia wymagania przewidziane w programie praktyki. Dokument ten wraz z opisem wykonywanych czynności potwierdzony przez przełożonego oraz podaniem (zał. 3) student przekazuje do zaopiniowania Kierownikowi praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomii UR. Student może być również zwolniony z odbycia praktyki, z tytułu uczestnictwa w obozie naukowym lub wolontariatu.

Obowiązki praktykanta

Obowiązkiem praktykanta jest przybycie w ustalonym terminie do wyznaczonej na praktykę jednostki oraz zgłoszenie się w dyrekcji i u zakładowego opiekuna praktyk.

Praktykant powinien wykonywać polecenia opiekuna praktyki i kierownictwa jednostki związane z realizacją celu i programu praktyki zawodowej. Zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu organizacji, w której odbywa praktykę, a także zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych osobowych. Praktykant ma obowiązek dbać o wysoki poziom wykonywania powierzonych mu zadań.

Obowiązkiem praktykanta jest rzetelne i systematyczne prowadzenie Dziennika praktyk (zał. 4). Powinien być on uzupełniony komputerowo lub czytelnie pismem odręcznym.

Na okres praktyki student zobowiązany jest do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (w przypadku kiedy student posiada już takie ubezpieczenie, wówczas nie ma obowiązku ponownego jego zawarcia) i przedłożenia poświadczenia ubezpieczenia opiekunowi praktyki w jednostce w pierwszym dniu praktyki.

Obowiązki jednostki przyjmującej studenta na praktykę

Jednostka, w której student będzie odbywał praktykę, podpisuje z Uniwersytetem Rzeszowskim reprezentowanym przez Rektora „Porozumienie dotyczące organizacji praktyk programowych”. Jednostka ta jest zobowiązana do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki (zgodnie z zawartym Porozumieniem).

Opiekun praktykanta w jednostce czuwa nad realizacją programu praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem, a także nad jej przebiegiem. Po zakończeniu praktyki opiekun praktykanta stwierdza jej wykonanie poprzez podpisanie Dziennika praktyk oraz wydaje pisemną opinię, w której ocenia pracę studenta podczas praktyki. Wypełnia w tym celu druk opinii zawarty w końcowej części Dziennika praktyk, ewentualnie może tego dokonać na odrębnej kartce np. papierze firmowym.

Zaliczenie praktyki zawodowej

Podstawą zaliczenia praktyki jest:

 • wypełniony Dziennik praktyk zawierający szczegółowy przebieg realizacji praktyki potwierdzony przez opiekuna praktyki w jednostce
 • ocena praktykanta wystawiona przez opiekuna praktyki w jednostce
 • zaliczenie ustne, zgodnie z zapisami w sylabusie po odbyciu praktyki u opiekuna praktyk zawodowych.

Praktykę zaliczają na ocenę opiekunowie praktyk zawodowych wyznaczeni dla poszczególnych specjalności Wydziału Ekonomii UR.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow