Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Studia podyplomowe „Audyt wewnętrzny”

Studia realizowane przez Wydział Ekonomii we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej S.A. w Warszawie (PIKW)

Cel studiów


Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego, które pozwolą w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji (o charakterze biznesowym, organizacji sektora finansów publicznych lub niepublicznej organizacji non profit).

Studia spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie kompetencji określonych dla audytora wewnętrznego.

Adresaci


Studia adresowane są do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników jednostek sektora publicznego, firm doradczych, agencji, fundacji, przedsiębiorstw i innych jednostek, a także absolwentów szkół wyższych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, pragnących poznać lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących audytu wewnętrznego.

Sylwetka absolwenta


Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa informacji, nadzoru i systemu kontroli zarządczej. Uzyskuje wyczerpujące informacje dotyczące podstaw prawnych audytu i kontroli, metodyki audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa informacji, analizy i zarządzania ryzykiem, wykonywania czynności audytorskich oraz czynności ABI. Przybliżone zostają zasady rachunkowości finansowej, w tym również budżetowej, jak też narzędzia rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Słuchacz uzyskuje praktyczne umiejętności tworzenia dokumentów roboczych oraz pracy z narzędziami audytorskimi (statystyka w audycie). Ponadto Absolwent nabywa także wiedzę i umiejętności z zakresu psychologicznych i socjologicznych aspektów pracy audytora.

Kadra


Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Ekonomii oraz eksperci PIKW w Warszawie, praktycy i trenerzy z zakresu prawa, psychologii.

Korzyści i perspektywy zawodowe


  1. Nabycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie audytu, kontroli zarządczej oraz rachunkowości, a także praktyczne umiejętności związane z przeprowadzaniem badań audytowych oraz analizą ryzyka.
  2. Możliwość tworzenia i prowadzenia własnych przedsiębiorstw działających w tym obszarze.
  3. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (WE UR) posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. Ukończenie studiów podyplomowych na WE UR z audytu oraz dwuletni staż pracy w komórce audytu uprawnia do samodzielnego wykonywania zawodu audytora bez konieczności zdawania egzaminu (posiadania jednego z certyfikatów wymienionych w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, m.in. CIA i CGAP).
  4. Ukończenie studiów (bez posiadania dwuletniej praktyki w komórce audytu) stwarza możliwość zdobycia uprawnień audytora poprzez przygotowanie do egzaminów m.in. CIA i CGAP ze względu na sformułowany program studiów i kompetencje trenerów.

Uzyskane kompetencje


Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy wymaganej do wykonywania zadań na stanowisku ABI oraz prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów.

Czas trwania i wymiar studiów podyplomowych


  • dwa semestry (zjazdy w trybie weekendowym – zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę),
  • liczba godzin ogółem - 205

Zasady rekrutacji


Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wydrukowania z konta w systemie rekrutacyjnym)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za studia w terminie do 14 dni na konto Wydziału Ekonomii. Nr konta 98 1030 1508 0000 0008 1775 8260 (od 15,03.2017 nastąpiła zmiana numeru konta) z dopiskiem Audyt wewnętrzny.

Czesne


Opłata za całość studiów wynosi 3800 zł + opłata za świadectwo 30 zł

Ostateczny termin płatności: 30 wrzesień 2016 r. Istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach (na wniosek Słuchacza do kierownika studiów): I rata w wysokości 1900 zł musi zostać uregulowana do 30 września 2016 r., II rata w wysokości 1900 zł – do 30 stycznia 2017 r.). Wniesienie opłaty oraz przekazanie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Planowane rozpoczęcie zajęć nastąpić ma w październiku  2016 roku (pod warunkiem zorganizowania grupy).

Warunki ukończenia


Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatów PIKW. Warunkiem uzyskania świadectwa oraz certyfikatów jest osiągnięcie założonych w programie efektów kształcenia. Podstawową formą weryfikacji efektów kształcenia jest egzaminy końcowy wraz z prezentacją opracowanego projektu. Projekt podlega naukowej recenzji.

Kontakt


Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 105
35-601 Rzeszów

tel: 17 872 16 77; e-mail: zeiop@univ.rzeszow.pl

kontakt w sprawach organizacyjnych: 17 872 16 77; 604644661

kontakt w sprawach merytorycznych: 723 913 028; 604644661

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow